Türkçe    English    عربي    Kurdî    Deutsch    русский    Español    Français    Italiano    فارسی
نکته مهم: این تنها یک تخمین است که براساس شاخص های سلامتی شما با توجه به نقش علائم اعلام شده مرتبط با بیماری انجام می شوداین سیستم بر اساس یک مدل داده علمی پویا ساخته شده است که در آن علائم وزن یکسانی در روند کار ندارند.نتیجه فقط مشاوره و راهنمایی است ، بنابراین محققان مربوطه نمی توانند مسئولیت پذیر باشند
  
  
علائم    (سطح کمترین : 1 بالاترین: 10)
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
بیماری های مزمن
امتیاز خطر: -

(این نتیجه فقط یک هشدار است ، با استفاده از برخی تکنیک های AI به صورت علمی مشخص شده است)